repas pour maigrir vite du ventresca travel


Mad & forbrug. Vi kæmper for en mere naturlig fødevareproduktion og en bæredygtig madkultur med fokus på kvalitet, omtanke og respekt for dyr og natur. Det er vores mål, at hele Danmarks fødevareproduktion bliver omlagt til enten friland eller økologi og at danskernes forbrug af kød-, æg- og mejeriprodukter i DK falder. Dansk fødevareproduktion er drevet af et ensidigt fokus på vækst, økonomi og lave omkostninger. I dag er 99 % af landbrugene intensiv storproduktion med store konsekvenser for dyrene til følge. De bliver behandlet som produktionsenheder – ikke levende væsner. Det betyder, at millioner af dyr i Danmark lever under stærkt kritisable forhold. 98,5 % af danske pattegrise halekuperes, selvom rutinemæssig halekupering er ulovlig. Halerne klippes af uden bedøvelse, hvilket er smertefuldt og gør halestumpen mere smertefølsom fremover. Halerne klippes af fordi risikoen for halebid er meget stor i de industrielle svinestalde. Halebid er en stressreaktion, som opstår, når grisene overbelastes, for eksempel ved at de går for tæt sammen, eller hvis de mangler noget at beskæftige sig med og rode i. Halekupering er altså symptombehandling og løser ikke det egentlige problem. I stedet skal der sættes ind over for årsagerne til, at grise bider hale. Ved kontrol har EU's kontrolmyndighed konstateret, at halekupering foregår rutinemæssigt i Danmark, og at myndighederne ikke kontrollerer efter reglerne. Vi har gennem flere år klaget til de ansvarlige danske ministerier, EU-kommissionen og Europaparlamentet. Vi påpeger igen og igen omfanget af halekuperinger og de konsekvenser, det har for grisenes velfærd. Grise med krølle på halen. Under vores mærker ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” og ”Velfærdsdelikatesser” bliver grisene ikke halekuperet. Dødeligheden blandt søer er tæt på fordoblet over de seneste 25 år. I dag bukker hver femte so under for den benhårde, intensive produktion. De ender deres liv som selvdøde eller bliver aflivet i stalden. Søerne er kernen i svineproduktion, da det er dem, der hvert år føder og opfostrer over 30 millioner grise til slagtning og eksport. De er underlagt et enormt produktionspres, hvor de på kort tid får unaturligt mange pattegrise. I 2016 leverede hver so i gennemsnit 32 grise, som hver vejede i gennemsnit 6,6 kilo, da de blev fravænnet og taget fra hende. Det er i alt 211 kilo afkom leveret af et dyr, der selv vejer 2-300 kg. Hertil skal lægges de mange grise, som søerne føder, men som ikke er med i opgørelser over soens produktion, fordi de dør lige før, under eller efter fødslen. Produktionspresset på søerne skal ned, og de skal have markant bedre leveforhold. De skal føde færre og mindre kuld, som til gengæld bliver længere tid hos soen. De skal have plads og ingen fiksering, gode gulve at gå på, grovfoder, halm og adgang til det fri. I 2016 blev der brugt 78,2 tons antibiotika til grise i dansk svineproduktion. Det svarer til 75 % af det samlede antibiotikaforbrug til dyr. Grise får ofte antibiotika i forbindelse med, at de tages væk fra soen og stopper med at dige. Fravænningen sker allerede i 3-4 ugers alderen, hvor pattegrisenes immunsystem og mave-tarmkanal er meget umoden. Derfor får de let diarré, som medicineres væk. Grise skal selvfølgelig behandles, når de er syge. Men det store systematiske antibiotikaforbrug vidner om en produktion med ringe dyrevelfærd – en produktion, der er indrettet, så den gør dyrene syge i stedet for at holde dem raske af naturlig vej. En af vor tids store sundhedstrusler er forekomsten af multiresistente bakterier, som kan give mennesker infektioner, der er svære og i nogle tilfælde umulige at behandle. Jo mere antibiotika vi bruger til både dyr og mennesker, jo flere bakterier udvikler antibiotikaresistens og får gunstige vilkår for opformering og spredning. Vi mener, at antibiotika skal anvendes varsomt og målrettet. Løsningen er at indrette svinehold med udgangspunkt i dyrenes behov, med et lavt stressniveau, høj sundhed og senere fravænning af pattegrise. Økologiske grise fravænnes først, når de er 7 uger, og har derfor ikke brug for antibiotika i samme omfang. Ifølge den seneste opgørelse fra 2016 får en gris i den industrielle produktion mellem 3 (slagtesvin) og 19 (fravænningsgrise) gange så meget antibiotika end en økologisk gris. Der dør dagligt 24.300 pattegrise i Danmark. Grisene dør enten kort før, under eller i dagene efter fødsel. Gennem de sidste 20 års avlsarbejde er antallet af grise pr. kuld steget fra 12 til 18 i gennemsnit, og det er ikke usædvanligt, at søer føder over 25 grise. De meget store kuld giver lange og komplicerede fødsler med behov for overvågning og fødselshjælp, da der er begrænset plads i en sos livmoder, så grisene bliver mindre og svagere. De store kuld med mange små og svage grise kræver intensiv pasning, da soen typisk kun har 14 patter. Her bruges såkaldte ammesøer til overskydende grise. Alt sammen i forsøg på at få de alt for mange grise til at overleve. Høj pattegrisedødelighed er også et problem i økologisk produktion, der på grund af sin begrænsede størrelse, er afhængig af søer avlet efter den industrielle produktions metoder. Det er vanskeligt at overvåge fødsler og store kuld i den økologiske produktion, hvor søerne føder i hytter på friland i stedet for fikseringsbokse i en lukket stald. Vi arbejder politisk for at få ændret avlen, så søer føder færre men stærkere og mere levedygtige grise, imens vi sideløbende udvikler og sikrer nye produktionsmetoder gennem Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Her arbejder vi målrettet på at få nedbragt pattegrisedødeligheden hos søer på friland. Hvert år bliver over 15 millioner danske hangrise kastreret uden bedøvelse, når de er 2-7 dage gamle. Indgrebet er smertefuldt og har til formål at forhindre visse hormonelle forandringer, som sker, når de nærmer sig kønsmodenhed, hvilket i nogle tilfælde medfører såkaldt ornelugt i grisenes kød. Ornelugt er en ubehagelig lugt, som opstår, når kødet opvarmes. Lugten forekommer hos under 5% af hangrisene, og det er kun en mindre del af befolkningen, der kan lugte det. Vi arbejder for, at kastration ophører. Hangrise skal forblive intakte, og i stedet skal kød med ornelugt sorteres fra på slagteriet, så det ikke kommer ud til forbrugerne. Krav om bedøvelse forud for kastration kan også accepteres, indtil ophør af kastration er en realitet. I Udviklingscenter for Husdyr på Friland arbejder vi desuden for, at der indføres bedøvelse af grise i den økologiske og frilandsproduktionen, hvor ornelugt er mere udbredt end i den konventionelle produktion. I vores mærke ”Velfærdsdelikatesser” kastreres grisene ikke. I vores mærke ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” skal der fra 1/7 2018 bruges lokalbedøvelse, hvis grisene kastreres. Søer fikseres mellem snævre jernbøjler, så de holdes på det samme sted med kun få cm til rådighed ud over egen kropslængde og -bredde. Fikseringen går på kompromis med naturlige behov og forhindrer soen i: At rejse sig og lægge sig på en naturlig måde Socialisering med andre søer Normal kontakt til egne grise Undersøgende adfærd Temperatur-regulerende adfærd. Desuden giver kraftig fiksering, hvor boksene er meget små i forhold til søerne, alvorlige skader på søernes kroppe i form af sår og trykskader. Det skal forbydes. Reglerne for fiksering er forskellige afhængigt af tidspunktet i soens liv. De følger den cyklus (fødsel, diegivning, fravænning, brunst, drægtighed) som soen presses til at gennemføre så hurtigt som muligt for at få flest mulige grise ud af hende. Under det meste af drægtigheden er det forbudt at fiksere hende, men under resten af cyklussen er det tilladt og det mest almindelige. Først fra 2035 bliver det helt forbudt at fiksere søer under brunsten og starten af drægtigheden, og der er ingen udsigt til forbud mod fiksering under fødsel og diegivning. Samlet betyder det, at en so typisk er fikseret næsten halvdelen af sit voksenliv. Søer i helt nye løbestalde er fikseret omkring 20 % af deres voksenliv.

comment faire un bon regime pour maigrir ventrentale

Maladie foie. L'hypertransaminasémie peut être la seule manifestation d'une MC asymptomatique. Deux études récentes regroupant près de 200 malades ayant une hypertransaminasémie inexpliquée ont montré qu'une part importante pouvait être liée à une MC [15 Volta U, De Franceschi L, Lari F, Molinaro N, Zoli M, Bianchi FB. Coeliac disease hidden by cryptogenic hypertransaminasaemia. Lancet 1998;352:26-9. A l'inverse, plusieurs études ont déterminé la prévalence de l'hypertransaminasémie dans la MC. Chez l'adulte (tableau I), 2 études prospectives [18 Bardella MT, Fraquelli M, Quatrini M, Molteni N, Bianchi P, Conte D. Prevalence of hypertransaminasemia in adult celiac patients and effect of gluten-free diet. Hepatology 1995;22:833-6. En terme d'évolution, il est observé une normalisation du taux des transaminases sous RSG. A l'inverse, quand les transaminases restent élevées, il faut suspecter une non compliance au RSG surtout si les anticorps AEM restent positifs avec la persistance d'une atrophie villositaire sur les biopsies duodénales. Lorsque la cytolyse hépatique régresse sans toutefois se normaliser complètement après 6 mois de RSG et avec une disparition des anticorps AEM, on suspectera une pathologie hépatique associée [15 Volta U, De Franceschi L, Lari F, Molinaro N, Zoli M, Bianchi FB. Coeliac disease hidden by cryptogenic hypertransaminasaemia. Lancet 1998;352:26-9. Chez l'enfant, plusieurs études ou cas ponctuels ont rapporté une élévation des transaminases en cas de MC (tableau II). Dans la première étude publiée d'enfants atteints de MC et présentant une élévation des transaminases, le RSG permettait le retour à la normale des tests biologiques hépatiques en 2 à 8 semaines [33 Lindberg T, Berg NO, Borulf S, Jakobsson I. Liver damage in coeliac disease or other food intolerance in childhood. Lancet 1978;1:390-1. Le mécanisme exact de l'hypertransaminasémie au cours de la MC reste inconnu. Plusieurs hypothèses étiopathogéniques ont été avancées concernant cette atteinte hépatique non spécifique: 1) un état de malnutrition chronique, expliquant la corrélation à l'âge [18 Bardella MT, Fraquelli M, Quatrini M, Molteni N, Bianchi P, Conte D. Prevalence of hypertransaminasemia in adult celiac patients and effect of gluten-free diet. Hepatology 1995;22:833-6. Seah et al. [49 Seah PP, Fry L, Hoffbrand AV, Holborow EJ. Tissue antibodies in dermatitis herpetiformis and adult coeliac disease. Lancet 1971;1:834-6. Depuis l'étude de Logan et al., 19 autres associations (tableau III)ont été rapportées [24 Morillas MJ, Gaspar E, Moles JR, Siles S, Garcia E, Nos P, et al. [Adult celiac disease and hepatopathy]. Rev Esp Enferm Dig 1991;79:197-200. Toutefois, cette liaison MC-CBP ne pourrait être que fortuite du fait d'une prévalence relativement importante (environ 1/300) de la MC en Europe de l'Ouest. Cinq études se sont attachées à estimer la prévalence de la MC chez des malades atteints de CBP [66 Olsson R, Kagevi I, Rydberg L. On the concurrence of primary biliary cirrhosis and intestinal villous atrophy. Scand J Gastroenterol 1982;17:625-8. A l'inverse, certains auteurs ont recherché la présence d'une CBP dans des cohortes de malades atteints de MC. A partir de deux registres nationaux danois (entre 1977 et 1992) et suédois (entre 1987 et 1994) de malades hospitalisés, Sörensen et al. [71 Sörensen HT, Thulstrup AM, Blomqvist P, Norgaard B, Fonager K, Ekbom A. Risk of primary biliary liver cirrhosis in patients with coeliac disease: Danish and Swedish cohort data. Gut 1999;44:736-8. Finalement, de nombreux auteurs estiment qu'il est important de dépister une CBP en cas de MC et inversement de dépister une MC en cas de CBP avéré. En effet, les caractéristiques suivantes de ces deux maladies permettent un dépistage systématique de l'une quand l'autre est présente: des symptômes parfois absents ou non spécifiques, une prévalence relativement élevée, des tests de dépistage sensibles, spécifiques et non invasifs et surtout un traitement efficace reconnu. Certains malades ayant une CBP avancée et mis sur une liste de pré-transplantation, se sont même vu retirés de cette liste lorsque le diagnostic de MC fut porté permettant de débuter le RSG et de stopper la dégradation des tests hépatiques [72 Neuberger J. PBC and the gut: the villi atrophy, the plot thickens. Gut 1999;44:594-5. L'association CBP-MC n'est peut-être pas surprenante car ces deux maladies ont des caractéristiques communes: une réponse lymphocytaire T défectueuse et une association à des maladies auto-immunes. Cependant, les associations de maladies auto-immunes diffèrent quelque peu: la dermatite herpétiforme et le diabète insulino-dépendant n'ont pas de lien étroit avec la CBP, contrairement à la MC [5 Maki M, Collin P. Coeliac disease. Lancet 1997;349:1755-9. Les théories étiopathogéniques concernant l'association de ces deux maladies sont les suivantes: 1) la formation de complexes immuns circulants avec un antigène (Ag) commun pourrait occasionner, par leur déposition, les dégâts intra-hépatiques [77 Paronetto F, Schaffner F, Popper H. Antibodies to cytoplasmic antigens in primary biliary cirrhosis and chronic active hepatitis. J Lab Clin Med 1967;69:979-88. En résumé, la recherche d'une MC devrait être systématique dans la CBP. En effet, la détection et le traitement de la MC pourraient prévenir certaines complications de la malabsorption, en particulier l'ostéoporose. De même, nous estimons raisonnable de rechercher de façon systématique une CBP an cas de MC avérée.

bruler graisse abdominale homme meaning

Douleur foie. - infection du testicule (gros testicule douloureux) . Infection du testicule (testicule sensible) (International Prostate Symptom Score) TR en position dorsale. . Traitement au laser. Nodule prostatique au TR. Traitements non curatifs (freinent de la maladie):

tisane pour maigrir du ventre masculin

Nettoyage du foie – huile d’olive à jeun. Huile d’olive et “boules vertes” Ceci est la 2ème version d’un article qui a créé une certaine controverse. Dans cette nouvelle version, je vais clarifier mes objectifs qui étaient à l’origine très simples: Expliquer que cette méthode n’est pas sans risques pour certains cas bien précis. Certaines personnes se sont retrouvées aux urgences pour l’avoir appliquée aveuglément. Expliquer que certaines plantes apportent une méthode moins drastique, plus douce et certes plus longue afin d’effectuer un nettoyage de l’axe hépatobiliaire. Partager la seule étude scientifique qui à ma connaissance explique le phénomène des boules vertes. J’ai reçu de nombreux témoignages positifs au sujet de cette méthode. J’ai rencontré des personnes qui ont été soulagées. Les résultats parlent bien plus fort que mes écrits et cette expérience pratique, je la respecte. J’ai aussi rencontré des personnes qui ont souffert pour avoir appliqué certaines version de la méthode jus de pomme / huile d’olive + citron ou similaire. Voici donc quelques clarifications qui, je l’espère, vous aideront à suivre ou non cette méthode. Santé du foie. Il y a un point sur lequel nous sommes tous d’accord: le foie, en tant qu’organe d’élimination et de détoxification majeur, a de nos jours besoin de soutien. Il évacue ses déchets principalement au travers de la bile. La vésicule biliaire concentre la bile pour la rendre plus efficace dans le processus d’émulsion des lipides. Indirectement, la vésicule a donc elle aussi un rôle à jouer dans l’élimination de la bile. Il y a de nombreuses méthodes traditionnelles et ancestrales pour encourager le foie et la vésicule à excréter plus de bile. La cure dépurative en fait partie, c’est une méthode qui correspond beaucoup plus à mes vues car elle ne stresse pas les organes. Nettoyage du foie à l’huile d’olive. Le processus traditionnellement recommandé ressemble à ce qui suit, avec de nombreuses variations certes, mais avec un résultat similaire: Parfois consommation de jus de pomme (ou de légumes, ou de tisanes) pendant un à plusieurs jours avant la prise d’huile d’olive; Parfois une période courte de jeûne (ne pas manger le jour d’avant, ou le soir d’avant); Puis consommation le matin suivant d’huile d’olive pure, ou d’un mélange d’huile d’olive et de jus de citron (très souvent 2/3 – 1/3 et en grande quantité). L’huile va provoquer une contraction massive de la vésicule biliaire (pour émulsifier cette grande quantité de lipides peu dilués), et une forte production de bile par le foie. Boules vertes. Le lendemain, lors de son passage aux toilettes, l’individu va parfois observer l’évacuation de plusieurs masses de couleur verdâtres qui ressemblent à des calculs biliaires. Certains disent que ce sont des calculs. A ma connaissance, une seule étude scientifique existe au sujet de ces boules vertes. La voici: the Lancet, vol. 365, April 16,2005. Analyses. Le prestigieux journal The Lancet nous éclaire donc au sujet de la composition de ces fameux “calculs”: Ils ne contiennent aucune structure cristalline; Ils fondent et deviennent un liquide verdâtre et huileux après 10 minutes à 40°C; Ils ne contiennent ni cholestérol, ni bilirubine, ni calcium. Conclusion: ce ne sont pas des calculs biliaires. Que sont ces boules vertes? Les experts en gastroentérologie du Lancet nous expliquent qu’ils sont créés par l’action des lipases sur les triglycérides de l’huile d’olive, suivi d’une saponification en micelles composées de carboxylates de potassium (le jus de citron contient une forte concentration de potassium). Certains expliquent qu’ils ont fait la méthode plusieurs fois, et que outre les boules vertes qui ne sont pas des calculs, ils ont aussi excrété quelques boules calcifiées et cristallisées, qui pouvaient donc être de vrais calculs. C’est peut être vrai dans une minorité des cas. Et si c’est le cas, vous avez probablement senti ces calcifications passer au travers des canaux biliaire. En effet, le passage d’un calcul au travers du canal cystique et cholédoque est très douloureux. Mais si c’est le cas, l’objectif a été atteint. Risques d’obstruction. Je rajoute un deuxième argument très important. Ce nettoyage du foie est souvent recommandé à la personne qui a des calculs biliaires (calculs qui ont pu être détectés par échographie par exemple). On leur explique que ce nettoyage va les aider à expulser ces calculs. Et vu les contractions violentes de la vésicule au passage de l’huile, cela semble logique. Mais il y a aussi un risque d’obstruction. Les calculs, ou même une certaine quantité de sable, peuvent créer une obstruction du canal pancréatique ou biliaire. Ceci est une situation d’urgence (risque de pancréatite en particulier). Certains médecins pratiquant cette purge aux Etats-Unis ont dû arrêter après avoir provoqué ce type d’obstruction et d’hospitalisation en urgence (voir le docteur Calvin Thrash, récit retransmit par Paul Bergner du North American Institude of Medical Herbalism). Bergner lui-même a pu observer plusieurs cas de pancréatite survenus après un tel nettoyage. Méthodes douces. Les plantes dépuratives ont été utilisées pendant des siècles. Certes elles augmentent la production de bile par le foie et la force de contraction de la vésicule biliaire. Mais utilisées à des doses relativement faibles et étalées sur plusieurs mois, elles accomplissent un nettoyage qui, pour moi, est beaucoup plus élégant. Quant aux calculs, je reste personnellement prudent même avec ces plantes, car le risque d’obstruction n’est pas à prendre à la légère. Conclusion. Mon but, au travers de cet article, n’était pas de vous convaincre. Je vois régulièrement des individus qui m’expliquent le bien qu’un tel nettoyage peut leur faire. J’ai un grand respect pour ceux qui parlent des choses qu’ils connaissent, car ils les ont expérimentées sur eux-mêmes. Mon but était simplement de vous expliquer ma position, préférant plutôt une stimulation du foie et de la vésicule en douceur et sur le long terme. Partagez cet article: Comments. Emmanuel A says. Votre article est très intéressant mais une chose me laisse perplexe: sur quelles données vous basez vous lorsque vous affirmez que les « boules vertes » ne seraient pas des calculs car « elles ne contiennent pas de cholestérol ». La seule personne ayant donné des informations serieuses et détaillées sur la méthode via un site internet publie, quand à elle, 2 analyses de 2 laboratoires différents faites sur 2 échantillons prélevés à l’occasion de 2 « nettoyages du foie » différents (toutes 2 visibles sur le dit site internet) et celles ci sont formelles: les « boules vertes » sont composées de 95% de cholestérol… Bonsoir. La revue “The Lancet” est l’une des revues scientifiques les plus respectée aujourd’hui. Ce sont eux qui ont fait l’analyse. Maintenant, que d’autres analyses montrent que ces boules contiennent du cholestérol, pourquoi pas. Comme expliqué dans cet article, je ne prêche pas. J’expose juste, sur ce site, mes recherches et mon expérience. Chacun pourra porter ses conclusions en faisant ses propres recherches et expérimentations. trés intéressant tous ces points de vue témoignage conseils dans le respect de chacun. Juste une petite question comme ce ne sont pas des calculs évacués lors de la cure moritz, alors qu’est ce que c’est, cela est tellement ressemblant visuellement!!et pour prévenir ces calculs, pour traiter la source si je comprends bien cure pissenlit bardane, aubier? merci de ce blog. bonjour Flore si vous lisez bien l’article, Christophe nous parle d’une étude intéressante à ce sujet qui explique (je cite):”….que ces boules vertes que bcp confondent avec des calculs (après analyses) sont créés par l’action des lipases sur les triglycérides de l’huile d’olive, suivi d’une saponification en micelles composées de carboxylates de potassium (le jus de citron contient une forte concentration de potassium)….” a bien merci pour ces précision! et le radis noir dans tout sa? on dit toujours que c’est un bon nettoyant, non? Bonjour Antoine tout à fait, le radis noir est un bon stimulant biliaire (attention toutefois si vous souffrez de calculs biliaires ) et participe à sa manière à détoxifier le foie. Il y a 7 mois j’avais de la boue biliaire et là J’ai appris que ça c’était transformé en calculs biliaires. Je suis en démarche pour avoir la taille car le radiologue ne l’a pas inscrit dans le rapport et il me disait lors de l’écho que la taille ne changeait rien …. Ce qui n’est pas mon avis. Donc, la seule chose que je sais pour le moment c’est que j’ai une dizaine de petites pierres. On me propose comme traitement de l’Hortensia avec des comprimés de liv-j pour faire un nettoyage en douceur. Pour ma part, le nettoyage en douceur est crucial pour éviter le plus possible le risque d’obstruction. Connaissez vous ces plantes et qu’en pensez-vous? Bonjour Nath Un peu de sable, de petits calculs peuvent être doucement éjectés de la vésicule biliaire avec des plantes cholagogues. Mais selon la taille, les déloger peut être dangereux. Donc dur de vous donner une réponse dans l’absolu. Merci encore pour la réponse rapide. J’ai fini par avoir la taille des pierres. En fait, il est inscrit dans mon rapport d’écho que les pierres sont trop petites pour être mesurées. Ainsi, j’ai décidé de tenter un traitement naturel. En fait, je fais de l’osteo, de l’acupuncture et je prends de l’Hortensias et un melange appelé Liv-J. Sauf que je ne trouve pas d’informations sur la dissolution des lithiases biliaires et l’hortensia. Cela parle davantage des propriétés de cette plante a dissoudre des calculs rénaux. Il n’y a que le site de la cie, Natural sunshine, qui parle de ses propriétés a dissoudre des lithiases biliaires. Avez vous davantage d’infos au sujet de cette plante? Bonjour Nath existe t il des plantes qui dissolvent les calculs? voici ce que dit Christophe à ce sujet “C’est un débat ouvert dans la communauté des plantes. Certains pensent que oui, d’autres que non, et chacun défend son point de vue. Le mien est que nous avons surtout des plantes qui favorisent la diurèse, et donc lorsque prises régulièrement évitent la saturation qui provoque les dépots (la meilleure stratégie pour éviter une récidive reste de boire), certaines plantes relaxent les tubes, facilitent le passage, calment l’inflammation. Je vois plutôt les choses comme cela” Laurence Poux says. Bonjour, Je vous remercie tout d’abord pour votre site et du temps que vous consacrez à toutes et à tous. A la lecture de cet article, je me demandais si je ne faisais pas de la prévention sans le savoir, puisque j’arrose presque quotidiennement salades, légumes et poissons cuits à la vapeur d’un filet d’huile d’olive (parfois huile de colza ou huile de noix) et de jus de citron. Evidemment ce n’est pas pris à jeun, c’est fait de façon aléatoire mais régulièrement depuis 3 ans environ. Peut-on considérer que c’est une détox douce? Merci de votre réponse. Bonjour Laurence, La présence de lipides dans notre alimentation est essentielle. Non seulement parce que notre corps est bâtie en partie sur les lipides, mais aussi parce que c’est la substance qui provoque une bonne contraction de la vésicule biliaire à chaque repas. Donc effectivement, l’huile va permettre une meilleure évacuation de la vésicule biliaire. En amont, il est souvent bénéfique de stimuler le foie aussi, et ceci ne sera pas fait spécifiquement par l’huile d’olive. Mais on va dire que tous les jours, l’huile va en effet stimuler cet axe d’évacuation. Encore mieux: une petite salade amère avec l’huile d’olive, et là on fait travailler à la fois le foie et la vésicule! et bien, ce n’est pas facile! Alors non, je viens pas relancer le sujet de la “cure” en tant que telle…n’ayez pas peur! je viens simplement pour de la “prévention”. Chaque matin (mais bien tous les matins tout ce que je dis ne se ramène pas à la cure), je prends 1 cuillerée à café d’huile d’olive à jeun puis une tasse d’eau tiède avec un demi citron. les bienfaits que l’on est supposé en attendre sont nombreux sur le long terme (prévention constipation, détoxification du foie etc). J’aurais voulu avoir votre avis sur cette façon de faire sur le long terme en sachant que sur vos conseils j’avais pensé prendre de la racine de pissenlit au long cours à plusieurs reprises dans la semaine en alternance avec d’autres plantes. est-ce que cela ne ferai pas “double emploi”? sachant que, pour les racines de pissenlit, je suis souvent au boulot quand j’en bois et que je ne peux faire une décoction bien comme il faut et que je peux seulement faire une infusion? merci d’avance de vos lumières! Bonjour JC, Je pense qu’au final, ce qui importe c’est vraiment le résultat. C’est vrai que parfois on passe des heures à argumenter sur ceci plutôt que cela. Idéalement sur le long terme, c’est du nutritionnel qu’il faudrait faire quelque soit votre problème de digestion (car je crois comprendre constipation/foie), avec dans ces cas là une grande proportion de l’alimentation en végétaux, perso je suis fan des jus de légumes, etc. C’est vrai que constamment stimuler le foie avec l’huile d’olive à jeun, je ne suis pas convaincu que ce soit bénéfique au long terme. Mais comme je disais, au final, c’est la santé globale qui compte. Le reste, c’est de la polémique. Nous sommes tous fait différemment, et ce qui marche pour l’un n’est parfois pas suffisant pour l’autre. merci de votre réponse christophe. je note pour les jus de légumes; je prends déjà beaucoup de végétaux dans mon alimentation! je note aussi une réserve pour la cuillère à café d’huile d’olive à jeun. Pas de soucis, je peux faire des pauses. en revanche, j’ai du mal à situer le demi-citron dans une tasse d’eau chaude le matin après l’huile d’olive ou directement à jeun si pause de l’huile d’olive. Est-ce problématique à long terme à cette dose modérée? est-ce un substitue possible aux racines de pissenlit par son action? merci d’avance et bravo pour votre travail sur ce site, vraiment! Bonjour JC, en principe on prend le citron avec l’eau chaude à jeun. Et là, comme pour beaucoup de choses, les opinions sont partagées 🙂 Pour moi, c’est du nutritionnel, donc on peut le prendre au long terme. Quelqu’un a exprimé son désaccord récemment disant que c’est aussi médicinal et donc problématique au long terme. Je ne souscris pas à cette vue personnellement. Un faible substitut à la racine de pissenlit. Bonsoir jean-christophe, au sujet des décoctions au boulot, je prépare des thermos. Christophe corrige-moi si je me trompe s’il te plait: 1. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau oxydation (pratiquement toutes mes infusions/décoctions en thermos sont oxydées, plus ou moins, au bout de quelques heures) 2. Parfois je mets à tremper au frais la veille, les racines en rondelles fines… puis décoction.. ou rien… je les mange! (un peu amer) 🙂 Merci pour tous vos conseils. Pourriez-vous me dire quelle plante utiliser pour le nettoyage du foie quand on a plus de vésicule. Merci. Bonjour, en fait on sait aujourd’hui qu’au fil du temps, ce qu’il reste du canal cystique se transforme en mini-vésicule, c’est un gastroentéroloque qui m’avait expliqué cela, et j’ai pu effectivement le lire par la suite. Outre la période d’adaptation dans les mois qui suivent l’opération (pendant laquelle la personne doit en général adapter son alimentation et est très sensible aux excès de gras), on s’en tient plus ou moins aux même plantes dont je parle dans plusieurs articles et vidéo dont celle que vous trouverez ici. Bonjour, il est peu probable que les “boules vertes” résultent d’une saponification au potassium, mais plutôt au sodium. La saponification au potassium donne un fluide tandis qu’avec le sodium, on obtient un solide. juste un petit commentaire: une nuit, il y a 10 ans, j’ai expulsé des calculs biliaires avec d’affreux spasmes et une douleur aiguë, qui me faisait me tordre sur mon lit. Alors que mon mari s’apprêtait à me conduire à l’hôpital, j’ai lu dans un vieux grimoire appeelé “le médecin des pauvres”, qu’il fallait boire un verre d’huile d’olive d’un trait. La douleur était telle que j’aurais bu n’importe quoi. J’ai donc avalé mon verre d’huile d’olive vierge et… il n’a pas fallu 5 mn pour que cette douleur s’atténue et disparaisse, me laissant finir ma nuit… les calculs ne sont jamais revenus.. voilà. c’est tout! mais je peux témoigner de la force d’un traitement à l’huile d’olive, même s’il a été différent de ce dont vous parlez aujourd’hui… Merci Danièle pour ce commentaire et bien content que ceci vous ait immédiatement soulagé et débarrassé des calculs. Notez que je ne remets pas en cause le fait que cette cure fournit un soulagement. Je fournis une alternative à l’explication de ce que l’on trouve expulsé dans les toilettes, et je souligne aussi le risque majeur d’obstruction biliaire. Martine Plouffe says. Merci Christophe, J’ai entendu parler d’un produit à base d’huiles essentielles, le Rowachol. Il n’est pas disponible en commande au Québec mais ce produit permettrait de dissoudre les calculs pour que les poussières puissent passer dans les canaux biliaires sans créer d’obstruction. Sinon, nous au Québec, on peut se procurer des formules inspérer du savoir de dr Christopher, dont certaines sont reprises par la Clef des Champs. J’aime à travailler aussi avec la lécithine de soya pour décharger le foie. Merci pour les partages remplis de savoir. Bonjour, merci pour votre blog, qui est une vrai caverne aux trésors… après avoir “découvert” cette méthode controversé, qui effectivement semble assé “violente”, quoi que finalement tout aussi violente que ce que l’on fait subir à notre corps au quotidien, sans même parfois le savoir…. Je retiens qui si “l’aventure ” semble tentante, le plus sage est de faire faire une échographie ou/et une cholécystographie orale, afin de s’assuré d’éviter une obstruction? Bien à vous. Nathalie. C’est mon point de vue Nathalie, mais il n’est pas forcément partagé par tout le monde 🙂 Bonjour Christophe, merci pour votre article. Je voudrais apporter mon témoignage sur le nettoyage du foie que j’ai effectué 2 fois selon la méthode d’Andreas Moritz. J’avais une épaule bloquée suite à une capsulite qui s’est débloquée d’un coup trois semaine après le nettoyage, au grand étonnement de mon kiné… Je voudrais apporter une précision dans le descriptif de la méthode sur 2 ingrédients indispensables pour minimiser les risques: le litre de jus de pomme à boire chaque jour une semaine avant le nettoyage permet de ramollir les calculs grâce à l’acide qu’il contient, ce qui peut expliquer que certaines personnes n’évacuent qu’une “boue verte” au lieu de calculs bien formés. Le sulfate de magnésium (Sel d’Epsom) à prendre en plusieurs fois au moment du nettoyage sert à dilater les canaux ce qui permet le passage des calculs. Tout cela se fait selon un protocole et des horaires bien précis, il faut absolument suivre la méthode pas à pas. Le mélange huile d’olive/pamplemousse est à prendre en dernier. Je conseille à vos lecteurs de se renseigner précisément sur cette méthode s’ils veulent tenter l’aventure, mais au vu des guérisons spectaculaires qui s’ensuivent (et je peux aussi témoigner pour mon cas), on ne peut pas la balayer d’un revers de main, même si, c’est vrai, ce n’est pas une méthode spécialement agréable. Pour compléter l’info, plusieurs personnes conseillent cette méthode: le naturopathe Andréas Moritz, le Dr Clarck, et ce site sur lequel tout est très bien expliqué: http://www.agirsante.fr/ et où l’on peut trouver de nombreux témoignages. Ceci n’engage que moi, mais: je pense que pour entretenir son foie, et c’est vraiment la meilleure chose à faire régulièrement pour tout le monde, tisanes et décoction sont parfaits. Mais en cas d’urgence, par exemple en cas de douleurs importantes et invalidantes et lorsque la médecine ne trouve aucune solution, le nettoyage du foie vaut le coup d’être tenté. Merci pour tout votre travail, votre site est une mine d’informations. Merci Karine pour ce témoignage. Comme expliqué, mon but dans cet article était 2 choses: – rajouter un peu de science afin d’interpréter ce qu’il se passe (la partie largement contestée de l’article) – mettre en garde dans certaines situations et selon la taille des calculs (cette partie ne devrait pas faire débat, dans mon humble opinion) Ce que je ne remets pas en cause: les résultats. Et je suis très content d’entendre que les personnes se sentent mieux après cette cure. Bonjour, Je suis ravie d’être tombée sur votre blog et me voici entrain de me poser des questions concernant la prise de cette “gorgée d’huile d’olive et citron”. Suite à des résultats “élevés” de cholestérol et triglycérides, je cherchais à trouver un moyen “naturel” pour améliorer les taux et j’ai trouvé sur un site qui suggère cette potion qui annonce que “Les acides gras de l’huile d’olive et les composés antioxydants du citron nous aident à réguler les niveaux de cholestérol et de triglycérides, et améliorent le fonctionnement cardiaque.” Dans cette article, qui souligne les bienfaits et les propriétés qui soutiennent la fonction hépatique pour améliorer la santé en général … etc. Du coup, après la lecture sur votre position à ce sujet, … (Je tiens à souligner que j’ai récemment fait une écho du foie et de la vésicule qui ne montrait aucun calcul) Je ne sais plus très bien. Cela dit, la quantité d’huile que ce site suggère me parait énorme (16g! ce qui correspond à 2 cuillère de mesure de 15ml!) et ce matin j’ai donc pris ma première potion magique mais 1 seule cuillère de 15 ml et 5ml de citron. Merci d’avance d’éclairer ma lanterne 😀 Bonjour, comme vous le constaterez, ce sujet est très controversé. Certains sont pour (beaucoup) et d’autres ont une attitude plus prudente (je me classe dans cette catégorie). Je répète que de nombreuses personnes ont trouvé soulagement avec cette cure, et vraiment – tant mieux car une vésicule qui dysfonctionne peut faire souffrir. Tout ce qui soulage est bon à prendre. J’y rajoute juste une condition – pas de calculs qui peuvent créer une obstruction. Ceci étant dit, j’en reste personnellement avec mes bonnes vieilles racines de pissenlit, de bardane, avec ma fumeterre, etc. Je ne pourrai pas commenter sur les quantités recommandées sur cet autre site car je n’ai pas le contexte. Merci pour votre réponse cher Monsieur. J’ai bien entendu votre point de vue. Je vais voir combien de temps je peux tenir à avaler de ce mélange car j’avoue être un poil écoeuré et aussi un peu inquiète. Cela dit, si vous avez la liste des plantes qui feront diminuer mes triglycerides et mon cholestérol, je suis partante. Avez vous un lien direct vers votre page? Merci.. Non je n’ai pas de lien vers une telle page, mais je peux vous donner quelques pistes de réflexion: feuille d’artichaut, chrysanthellum americanum, et en médecine ayurvédique, une plante qui s’appelle “guggul” ou commiphora mukul. C’est gentil! Merci beaucoup. Je vais voir cela de près! Merci pour votre attention. 🙂 Bonsoir Christophe, Et merci de toutes ces infos Je suis surprise vous ne parlez pas de Desmodium Pour moi, c’est LA plante du netttoyage du foie. Bonjour Annick, c’est un grand hépatoprotecteur, elle aide le foie à se réparer, à se régénérer. Elle nettoie aussi au passage, mais elle n’est pas aussi cholérétique et cholagogue que les autres classiques – pissenlit, aubier de tilleul, et fumeterre (l’une des plus musclées de ce côté là). J’explique cette distinction ici: https://www.altheaprovence.com/blog/chardon-marie-silybum-marianum/ Bonsoir, j’ai fait une échographie hépato biliaire et on m’a trouvé un calcul de 24 mm dans la vésicule biliaire, mon médecin m’a dit qu’il faudrait penser à l’opération, j’aurais bien essayer de prendre une cuillère d’huile d’olive + citron mais j’ai un peu peur que le calcul reste coincé. Merci beaucoup pour votre article. C’est effectivement le risque, un risque que personnellement je ne prendrais pas. Car si l’expulsion se fait, vous risquez l’obstruction. Et là, c’est direction aux urgences illico-presto… Bonjour, désolé pour la réponse tardive, mais vu le risque je préfère me faire enlever la vésicule biliaire (même si je ne suis pas très enthousiaste) merci d’avoir lu mon premier commentaire et merci pur l’article. Je vous invite fortement à prendre le temps de la réflexion… une opération n’est pas sans risque non plus, même s’ils sont minimisés par les praticiens. Je vous conseille de lire attentivement le livre d’ Andreas Moritz et de vous faire suivre par un naturopathe qui conseille cette cure. Il décrit le fonctionnement des organes en s’appuyant sur des études médicales et biologiques, ainsi que les méthodes de réduction de risques de la pratiquer… Renseignez vous aussi: peu de personne qui n’ont plus de vésicule biliaire ont résolus leurs problèmes digestifs… cela peu même augmenter les problèmes… Prenez soin de vous surtout… Bonjour Christophe je voudrais savoir si pour vous ces autres analyses ont de la valeur?http://www.agirsante.fr/analyses.html Car dans ces analyses les calculs sont composer à 95% de cholestérol et il n’y a pas que celle là qui montre cela. J’ai fait plusieurs cure 4 au total et la première fois il n’y a eu qu’une boue épaisse la deuxième aussi et la troisième une grande quantité de calcul puis la dernière une petite quantité comment expliquer tant de différence et si c’était une réaction de l’huile avec le pamplemousse sa devrait sortir des calculs à chaque fois non? En parlant de pancreatite je croit que j’en ai une légère depuis car j’ai constamment toute la journée une petite brûlure au niveau du pancréas et surtout après manger, pensez vous a une pancreatite? Mon médecin n’a rien fait je suis rentrer cher moi donc je voudrais bien avoir une réponse ou une piste. Merci beaucoup au revoir ps: je compte devenir naturopathe en suivant la formation adéquate en école ce n’est pas déroutant de vous dire plus j’en Sais et moins j’en sais? Finalement on en sait de plus en plus mais on sais jamais rien? Lol. Bonjour, je pense que nous n’arriverons pas à un consensus sur cette cure à l’huile d’olive 🙂 Chacun brandit ses analyses, moi y compris, et je pense que personne n’arrivera à convaincre personne. Donc ceux qui y trouvent réconfort: c’est tout bon, sauf qu’il y a un risque d’obstruction biliaire pour ceux qui ont des calculs d’une certaine taille, ce qui m’a motivé à écrire l’article en premier lieu. Pour la pancréatite, ceci doit être diagnostiqué par un médecin. Bon courage pour les nouvelles études! Tout d’abord un grand merci pour cet article si intéressant. J’apprécie également la courtoisie que vous manifestez envers tous: c’est appréciable sur Internet! Pour ma part, mon estomac est tellement lent à digérer et j’ai tellement de reflux que je jeûne chaque soir, pour passer une bonne nuit; je prends juste un bon goûter (miel, fruits, pain d’épeautre demi-complet, avec de la Saint-Hubert). Le lendemain matin, je me lève très tôt (4 heures du matin) et je m’efforce de boire 0,5 à 1 litre d’eau jusqu’à 1/2h du petit-déjeuner qui est copieux: grosse assiette de riz demi-complet, une demie boîte de maquereaux, de l’ail et 4 cuillères à soupe de jus de citron. Connaissant (un peu) les bienfaits de l’huile d’olive, j’étais à la recherche d’une recette à ce sujet, pour accommoder mon petit-déjeuner à base de riz. C’est alors que j’ai découvert votre article. Dans quelques heures, je pense essayer un mélange d’huile d’olive (2/3) et de citron (1/3)… J’espère que le goût sera de rendez-vous! J’aimerais trouver des recettes à base d’huile d’olive. En proposez-vous sur votre site? Encore merci pour la qualité de vos articles. Je vous souhaite une agréable journée. Bonjour Eric, Au sujet de votre routine, ce que je pense aujourd’hui, avec un peu de recul, c’est que si cela fonctionne bien en fonction de vos déséquilibres, alors c’est la bonne routine. Les problèmes digestifs sont de plus en plus nombreux et parfois complexes à gérer aujourd’hui. La recette, le régime, le protocole, le système qui fonctionne pour tout le monde – il n’existe pas. Car nous sommes tous différents. Il y a bien évidemment des bases communes, pleines de bon sens: consommer bio, de saison, une alimentation riche en végétaux. Mais ensuite, ça dépend de vous. Bref, je pense que vos expérimentations vous ont amené à cette routine, qu’elle fonctionne, et donc qu’elle est adaptée à l’heure actuelle. Pour l’huile d’olive, j’espère ne pas avoir donné la mauvaise impression dans cet article. C’est un excellent aliment qui peut se combiner avec beaucoup de choses, les épices, les herbes aromatiques, ou le jus de citron comme vous l’indiquez. Excellent pour accommoder un riz semi-complet. Bonjour, Christophe, et merci pour votre réponse. Votre article est vraiment intéressant. J’ai donc essayé ma nouvelle recette: j’ai remplacé « juste le jus de citron » par « un mélange d’un demi-citron pressé et de deux cuillères à soupe d’huile d’olive ». Cela me plaît davantage! D’autant plus que l’huile d’olive est un excellent aliment-médicaments! Je pratique le jeûne de temps en temps (aussi bien par religion que pour mon état de santé). Le jeûne peut s’avérer être un « remède » extraordinairement efficace, mais il faut le pratiquer avec prudence. Je pense donc pratiquer le nettoyage du foie que vous proposez, mais je crains les réactions trop fortes. Quelle quantité prendre? Et après 24 heures de jeûne? Peut-on commencer doucement, par une demi-cuillère à café le premier jour, puis par une cuillère à soupe le deuxième jour, etc. Jusqu’à quelle quantité? J’ai toujours beaucoup apprécié les épices et les herbes aromatiques, mais mon épouse ne s’y connaît pas et ne s’y intéresse pas… Je suis donc un peu obligé de me prendre en main! Que me recommandez-vous pour mélanger à huile d’olive? Il faudrait quelque chose qui soit à la fois agréable et bénéfique pour la santé. En tout cas, je vous remercie vraiment pour vos conseils qui me sont vraiment précieux. Je vous souhaite une très agréable journée. Bonjour Eric, Juste pour clarifier, comme vous pouvez le lire dans l’article, je préconise plutôt les plantes dépuratives comme la racine de pissenlit, de bardane, l’aubier de tilleul ou autre afin d’effectuer un petit nettoyage des organes d’élimination. L’huile d’olive est un excellent aliment, je suis fan, mais de fortes prises le matin à jeun, je ne suis pas fan comme expliqué. De plus, pendant le jeune, vous devez recycler une énorme quantité de déchets qui sont soudain relâchés en circulation sanguine. Donc plutôt que d’accentuer ce phénomène, il vaut mieux protéger le foie contre le stress oxydatif créé par cette décharge. Mieux vaut faire une cure d’infusion de desmodium par exemple, ou utiliser le chardon marie. Roger Fournier says. Bonjour,généraliste en retraite je ne peux qu’approuver vos propos.Merci pour le partage de votre savoir encyclopédique associé à une modestie qui signe les grands thérapeutes. Et merci pour votre sympathique message de soutien. Qu’est que j’aimerais que la médecine francaise fasse aussi preuve d’autant d’humilité sur sa connaissance et qu’elle fasse preuve d’une plus grande rigueur et indépendance vis à vis de l’industrie pharmaceutique… Les exemples ne manquent pas: limitation du métier d’herboriste, reconnaissance tes tardive des bienfaits de l’ostéopathie,….méconnaissances du fonctionnement de certains organes et des impacts, traitement des conséquences en priorité plutôt que les causes,… Bonjour et merci pour les informations de cet article. J’ai lu attentivement les commentaires, et vois que souvent, on pense qu’on va diluer les calculs, alors qu’en vrai, on stimule les organes sécréteurs. J’aimerai avoir votre avis (si vous en avez un bien sur 🙂 ) sur ces deux plantes: Phyllanthus niruri (alias Casse Pierre) et Arenaria. Un ami sujet aux calculs rénaux intempestifs a complètement changé le cours de sa vie en prenant régulièrement des infusions de ces plantes. Il m’a expliqué que la plante DILUE les calculs, et les évacue sans douleur. Je me suis renseigné, ayant également eu un calcul rénal il y a quelques années, et j’ai lu directement sur les sachets contenant la plante sèche, que c’est efficace contre tous les types de calculs, rénaux et vésiculaires, par action diluante. Etant donné que vous avez des sources sûres et expérimentées sur le terrain, votre avis m’intéresse au plus haut point, car si une plante est capable de diluer les calculs, cela pourrait en soulager plus d’un 🙂 Bonjour Elvin, Pour les problèmes de calculs rénaux, les études nous disent que la meilleure stratégie en prévention est d’augmenter la diurèse – boire plus, uriner plus, diluer l’environnement qui facilite la cristallisation et le dépôt. Et quoi de mieux que les plantes diurétiques pour faire cela. Traditionnellement, nous avons la pariétaire par exemple employée à cet effet, ou le casse pierre. Le tout est de boire 1,5 litre par jour d’infusion afin de bien irriguer les reins. Maintenant, est-ce que ces plantes arrivent vraiment à casser et diluer un calcul existant, les opinions sont partagées. Une chose est sure, c’est qu’elles empêchent les dépôts, et qui sait, le fait de faire passer un liquide autour d’une pierre en continue peut certainement l’user, comme l’eau qui passe autour d’un galet et qui peu à peu l’use. Enfin, ces plantes ont souvent une action adoucissante sur les tubes, les relaxant et favorisant donc le passage (ex: barbe de maïs). Pour la vésicule biliaire, il faut par contre aller voir du coté des plantes dites cholagogues, donc des plantes un peu différentes – pissenlit, bardane, aubier de tilleul, etc. J’ai également entendu que cette cure était bénéfique pour la peau contre l’acné. J’aurais donc souhaité avoir quelques détails sur la consommation de cette huile: – Faut-il en prendre tous les jours? – Quelle est la dose? – Combien de temps de cure maximum peut-on faire? – Faut-il la prendre pure ou mélanger à de l’eau (ou autre)? Merci pour vos explications. Bonjour, je ne peux pas trop vous dire pour l’huile car je ne suis pas fan, par contre je peux vous parler de cure dépurative à l’aide de plantes. Vous trouverez plus d’informations ici: https://www.altheaprovence.com/blog/nettoyer-foie/ Bonjour, Je fais la cure du foie depuis quelques années maintenant. La première année, tous les deux mois, ensuite en moyenne 4 fois par an (à chaque saison). Les premières fois, j’ai évacué beaucoup de “calculs” assez gros, des blancs, des parasites (les boules vertes avaient des points noirs), puis au fur et à mesure, ces boules devenaient plus petites et plus molles: elles sont ramollies par la préparation, je la fais avec du vinaigre de cidre dilué dans de l’eau, 4 à 5 verres par jour à raison d’une cuillère à soupe par verre. Depuis que je pratique cette cure, je n’ai plus aucun problème de digestion, plus de douleur au côté droit, plus de rhume, une belle peau, un beau teint, des dents plus blanches, aucun inconvénient de la ménopause, pratiquement pas de cheveux blancs (je vais avoir 56 ans la semaine prochaine prochaine. Ce n’est rien à faire: il suffit de surmonter l’aversion d’absorber le sulfate de magnésium et le mélange huile d’olive / pamplemousse et de se purger. Je ne trouve pas cette méthode violente, par contre l’opération de l’ablation de la vésicule, elle, l’est! Quels bienfaits apportent cette méthode, je ne peux que la conseiller. Et là encore, faire très très attention lorsque l’on a des calculs trop gros, sinon la cure peut envoyer tout droit aux urgences. On ne peut donc pas recommander cette cure de manière aveugle. Boughalmi Hanène says. Bonsoir et merci Christophe. On m’a parlé de l’effet de la graine de lin. Prendre 2cs de gaines moulues et infusé ds une tasse d’eau tiède,a boire 3 fois pr jour après les repas. Ken pensez vs? Tout dépend du degré de constipation. Vous pouvez commencer par 1 c-à-soupe 2 fois par jour et voir si assez efficace. bonsoir, on vient de mé découvrir un lithiase bilaire de 11mm enclavé suite à une douleur brusque après mettre plié en deux pour pousser un canapé. suite à koi on m’a demandé de faire une échographie. Bref, on me dit que sur le tas c pas une urgence pas d’inflammation et on me dit qu’il est préférable de procéder à l’ablation de la VB à froid car on ne peut prédire l’urgence. Bref je suis assez réticente quant à l’intervention et je voudrais plutot une solution naturelle qui puisse dissoudre ce calcul. Merci infiniment. Hanène. Bonjour Hanène, En général, les plantes ne peuvent pas vraiment dissoudre ces calculs qui sont en fait des cristaux. Elles stimulent les contractions de la vésicule biliaire et favorisent le passage du sable, de la boue, et des petits calculs. Mais pour les gros, attention, elles peuvent justement provoquer le passage dans les canaux biliaire et donc provoquer une situation d’urgence. C’est pour cela que c’est une situation délicate. Les problèmes de lithiase biliaire sont effectivement un casse-tête. Cela dit, si ces calculs sont de taille inférieure à 10 mm et qu’ils sont non cristallisés (calculs de cholestérol) alors un traitement “allopathique” classique peut fonctionner, au long cours (6, 12 voir 18 mois), avec en parallèle un bon réglage alimentaire bien sûr: il s’agit par exemple de l’URSOLVAN, à base d ‘acide ursodésoxycholique. A voir avec le médecin traitant. Dans ce cas, il n’y a pas le risque d’obstruction….Et penser à la bouillote chaude sur le Foie de temps en temps! L’acide malique (que l’on trouve en poudre à dissoudre) peut sans doute être aussi intéressant (avis de Christophe?). Enfin, au passage, j’ai fait la cure du Foie de Morritz, et effectivement on sort des “calculs” mous comme sur les photos internet et autres, mais quand j’ai voulu faire analyser, le compte rendu à conclu non analysable…(probablement car non cristallin) Bien cordialement Gilles DONGUY. Merci Gilles pour ces conseils avisés et bien appréciés. Je n’ai pas d’avis ni d’expérience sur l’acide malique, mais je vais rechercher le sujet. Bonjour est ce que je peux faire la cure huile d’olive jus de citron j’ai énormément de gaz et de soucis pour aller à la selle je prend forlax mais sa me fait uniquement évacuer les gaz est ce que cette cure peu m’aider à allez plus souvent au toilette sans en abuser non plus je vais au wc 1 fois tout les 3 4 jours j’aimerais au moins y allez minimum 1 fois par jours si oui la cure et telle à mélanger avec de l’eau? très cordialement. Bonjour Emilie, Il y a de nombreuses mesures qui peuvent aider pour améliorer le transit, alimentation, prise de magnésium à des doses sub-laxatives, prise de psyllium blond comme laxatif de lest, etc. La prise d’huile d’olive a jeun peut aider, car elle stimule la relâche de bile, cette même bile ayant un effet laxatif. Certains plantes comme le pissenlit encouragent aussi une bonne relâche de bile. A vous de piocher dans cette vaste boite à outils. L’huile d’olive se prend à jeun dans les cas de constipation sans mélange avec de l’eau. Le “Lancet” se trompe s’il a vraiment dit que les calculs évacués avec “cure du foie” ne contiennent ni cholestérol, ni bilirubine etc. Plusieurs personnes ont fait analyser leurs calculs et les résultats montrent exactement le contraire. Pour ma part, qui ai fait une vingtaine de cures du foie, si votre théorie était exacte, on devrait continuer à sortir toujours les mêmes calculs à chaque fois. Pourtant, ce n’est pas le cas, au bout de X cures, on ne sort pratiquement plus rien et les calculs évacués ne sont plus verts mais blancs et secs, ce qui montre bien qu’à la fin il ne reste que les vieux calculs. En tout cas ces cures m’ont sorti de problèmes de santé invalidants. Donc avant d’affirmer quelque chose, faites un peu plus de recherches, cela évitera que des personnes qui ont besoin de faire cette cure s’en détournent. Tout d’abord, je consacre beaucoup de temps à mes lecteurs, et ceci de manière gratuite. J’ai toujours fait preuve d’une extrême courtoisie envers mes lecteurs, qu’ils soient pour ou contre mes avis. J’invite la discussion, mais dans le respect. J’attends la même chose en retour. C’est par ce que j’ai fait mes recherches que j’ai écrit cet article. Si vous connaissez mon site, vous savez que je n’écris qu’au sujet des choses que je connais bien. Ensuite, je suis thérapeute. Je n’ai donc pas une étude de cas devant moi, mais de nombreuses. De plus, je discute en permanence avec mes collègue thérapeutes au quatre coins de la planète, des gens de terrain. Et je peux vous dire que les expériences sont partagées, et j’ai eu plusieurs personnes m’expliquant directement les misères (douleurs, inflammations et autres) provoquées par ces cures, sans aucuns résultats. Finalement, il y a des cas documentés de personnes qui finissent aux urgences à cause d’obstructions. Notez aussi que je finis mon article en disant ceci: “ Mon but, au travers de cet article, n’était pas de vous convaincre. Je vois régulièrement des individus qui m’expliquent le bien qu’un tel nettoyage peut leur faire. J’ai un grand respect pour ceux qui parlent des choses qu’ils connaissent, car ils les ont expérimentées sur eux-même. Mon but était simplement de vous expliquer ma position, préférant plutôt une stimulation du foie et de la vésicule en douceur et sur le long terme.” Entre parenthèse, je suis sincèrement content que cette méthode ait fonctionné chez vous. bonjour Christophe je ne saurai qu’approuver vos propos, en particulier concernant la courtoisie, devoir élémentaire de toute communication, et j’admire d’autant plus votre maitrise, votre honnêteté professionnelle et votre implication 100% dans la blogosphère et l’univers des plantes! merci pour tout ce que vous mettez en place pour nous aider à nous prendre en mains 🙂 Merci pour votre soutien! Je découvre depuis 2 jours le soir-la nuit votre site et je dois dire que je suis touchée par une telle tolérance et respect. Merci à vous:-D. j’ai fait, avant d’être enceinte et d’allaiter ma fille (encore de circonstance) plusieurs cures du foie. J’ai fait aussi l”erreur de faire 3 fois cette cure tout en allaitant tellement j’avais mal. Je n’avais pas terminé mes cures avant cette grossesse surprise et heureuse. A chaque fois, un échec total (hypoglycémie intense 2 fois et vomissements du mélange huile). Là où je partage un avis différent du vôtre (en plus de l’efficacité 🙂 ), c’est que je n’ai pas hurlé de douleurs lorsque ces billes de cholestérol sont sorties. Au contraire:-). Je sentais même une bille sortir du foie et cesser d’appuyer sur un point provoquant une très douloureuse hémorroïde. Pour le reste…. efficacité ou pas, je crois que vos partages avec d’autres thérapeutes comme vous l’indiquez plus haut m’interdit de chercher à vous convaincre, tout comme vous vous l’interdisez en donnant votre point de vue et en respectant ceux qui l’ont fait-ou le font encore. J’ajouterais, après beaucoup de réflexions que personnellement, je trouve maintenant la cure vraiment violente pour le corps. Lorsque vous parlez des plantes très douces (bien sûr, c’est plus long mais le corps a besoin de bien de douceur 🙂 ), sont-elles compatibles avec l’allaitement sans risquer de libérations de toxines ou de déminéralisation? Si oui, lesquelles conseilleriez vous, s’il vous plaît? Bonjour et merci pour ce message et ce partage d’expérience. Pour les approches plus douces, nous avons la racine de pissenlit, de bardane, l’aubier de tilleul par exemple, mais pour les périodes d’allaitement et bien que ces plantes soient relativement inoffensives, vu que nous n’avons pas beaucoup de recul et d’informations sur ce sujet aujourd’hui, mieux vaut adopter une attitude prudente. Par contre, une bonne petite salade de pissenlit, pourquoi pas! el yammouni says. bonjour Aliocha, puis je en savoir plus sur votre cure que vous pratiquez? merci beaucoup pour votre partage. bonjour, on m’a diagnostiquer 4 lithiases vésiculaires allant de 12 a 18 mm je ne ressent pas de symptômes a part de temps a a autres des brûlures d’estomac La médecine conventionnelle propose uniquement l’ablation de la vésicule avant que cela ne se complique, mais je ne veux pas. Un herboriste m’a recommander de l’aubier du tilleul de Roussillon en ampoule, qui pourrait les dissoudre. Que pensez vous de cette méthode? Merci beaucoup… Bonjour, dans mon humble avis, l’aubier ne dissout pas les calculs biliaires. L’aubier agit comme cholérétique et cholagogue, stimulant une meilleure contraction de la vésicule biliaire, et favorisant l’expulsion. Comme mentionné dans cet article, selon les plantes et la quantité prise, la stimulation peut être trop forte et entraîner le passage du calcul dans le cholédoque. Et selon la taille des calculs, cela peut entraîner de sérieux problèmes. Si les calculs sont petits, cela peut passer et avoir un effet “nettoyant”. Ceci nécessite l’avis de votre docteur. Dans certains cas de calculs biliaires, les plantes cholérétiques/cholagogues sont contrindiquées. C’est une question de cas par cas. bonjour Mr Christophe Après analyse il se trouve que ma transaminase soit légère élevée (le double de la norme) depuis deux ans. Est ce possible pour se faire la cure une culliere a soupe d’huile d’olive et une autre de citron. Le matin à jeun et trente minutes plutard boire un verre d’eau tiède? Est ce j’ai besoin de ce nettoyage? Merci. Bonjour, Lorsque le foie souffre, mieux vaut se tourner vers les plantes comme le chardon marie (Silybum marianum) ou le desmodium (Desmodium procumbens). L’huile d’olive et le citron ne feront pas grand chose. J’ai fait cinq “nettoyages du foie” façon Clark en un an, en étant consciente qu’il pouvait y avoir un risque, mais j’allais déjà tellement mal que j’étais prête à le courir, et qui ne tente rien n’a rien! De plus ça ne coûte pas cher, et c’est concentré sur à peine 24h, bien moins contraignant que quelque chose à faire au quotidien. J’ai ressenti trois fois un mieux être évident dans les jours qui ont suivi, et un regain d’énergie, mais deux fois aussi une nausée et un mal de crâne récurrents qui ne m’ont pas quittée jusqu’au nettoyage suivant (mais ont disparu aussitôt après), où j’ai alors évacué les deux fois un je-ne-sais-quoi qui m’a paru énorme (à peu près de la taille d’un calot, vous voyez ce que c’est, ces grosses billes avec lesquelles on jouait à la récré dans le temps?), sombre et dur, plutôt rond, dont je me suis dit qu’il avait dû être déplacé par le nettoyage précédente mais trop gros pour passer il s’était coincé quelque part, provoquant ces maux de tête et cette nausée. Vous pensez qu’il pouvait s’agir de calculs? Je n’ai pas eu plus mal que ça en les évacuant. Sinon quoi, une boule d’excrément “fossilisée”? (toujours bon à évacuer si elle était coincé quelque part depuis assez longtemps pour devenir dure comme ça!). J’ai essayé d’en couper une en deux avec ce que j’avais sous la main (le manche d’une petite cuillère) sans y arriver, je n’ai pas eu l’idée/l’envie d’aller chercher un couteau et d’insister. À part ces deux boules, beaucoup d’une sorte de sable – énormément même une des premières fois (la première?), de quoi remplir à ras-bord un grand saladier, je n’en revenais pas qu’il puisse me sortir tout ça du corps! -, ainsi qu’une quantité très variable de ces petits cailloux verts mous (une dizaine la fois où il y en a eu le moins, plus de deux cents la fois où il y en a eu le plus), mêlés à quelques autres plus durs, bruns, qui eux ne flottaient pas, d’à peu près 15mm de diamètre maxi pour la plupart (mais quelques-uns plus gros), dont j’ai pensé que c’était des calculs mais vu ensuite sur Google image que ça n’y ressemblait pas vraiment. Les deux gros pas contre ressemblaient beaucoup aux images montrant des calculs biliaire… de bétail! http://french.alibaba.com/product-free/cattle-ox-gallstones-122181033.html. Si je raconte ça c’est pour donner mon témoignage, hein, pas du tout pour essayer de convaincre qui que ce soit. Moi-même je ne sais pas trop quoi en penser! Bonjour, Merci pour votre article clair. Suite à des problèmes de foie et des lithiases, je réfléchissais à ce procédé. Pour autant, quel est votre avis sur les traitements plus classiques ci-dessous: 1. Cure le matin à jeun d’une cuillère à soupe d’huile d’olive + citron 2. Cure de jus de radis noir. A propos du traitement naturopathe classique (jus de radis noir), il y a des avis totalement contradictoires en présence de lithiases car des risques sont évoqués. Qu’en pensez-vous? Merci. Bonjour, La cure à jeun d’huile d’olive et de citron provoque de trop fortes contractions (à mon humble avis) dans le cas de lithiases. De plus, il faut être prudent avec toute plante cholagogue, le radis noir en particulier. Je préfère recommander la prise diluée au long terme de ce genre de plantes, entrainant une “vidange” plus douce de l’axe hépatobiliaire. Car si, par exemple, vous prenez une infusion de feuilles d’artichaut le matin à jeun, la contraction va être plutôt prononcée. Si vous prenez une décoction de racines de pissenlit diluée et bue dans le courant de la journée, l’effet sera beaucoup plus doux, avec des résultats similaires coté nettoyage. Et puis toujours écouter son corps. Des douleurs qui surviennent soit du coté droit sous les cotes par exemple peuvent être signe que la vésicule se rebelle… Merci Christophe pour la réponse. Je note que vous ne conseillez pas vraiment l’huile d’olive+citron ou même le radis noir car cholagogues. Pour autant, on me conseille de nettoyer mon foie et ma vésicule (cure de radis noir) mais ce sertait plutôt contre-indiqué à cause des lithiases biliaires. C’est un peu le serpent qui se mord la queue. Qu’entendez-vous par une vésicule qui se rebelle et que faire pour la soigner? Merci d’avance pour le complément de réponse car je ne sais pas trop quoi faire pour traiter mon foie et ma vésicule biliaire à cause de mes (petites) lithiases et pour éviter d’avoir des lithiases plus grosses. Si je pense que gentiment stimuler le foie et la vésicule biliaire, sans pour autant provoquer de fortes contractions, est une approche valide. D’où le conseil de diluer, que ce soit une décoction de racine de pissenlit ou de bardane, soit une ampoule de radis noir, infusion de fumeterre, ou autre. Lamy Nicole says. Bonjour Christophe J’ai besoin d’explications supplémentaires pour comprendre: comment se fait-il que des calculs biliaires puissent créer une pancréatite aiguë alors qu’ils sont évacués par les canaux de la vésicule biliaire? Merci; Nicole Lamy. Bonjour Nicole. Le cholédoque entre en contact avec le canal pancréatique, tout juste avant de se jeter dans l’ampoule de Vater. bonjour Christophe Ce que j’apprécie dans votre fonctionnement, c’est le fait que vous ne portiez pas de jugement sur telle ou telle méthode, mais que vous exprimiez votre avis qu’il soit négatif ou positif en expliquant clairement pourquoi, ensuite à chacun de se situer en toute liberté! merci. Merci Sabine. Oui, car en fait je m’aperçois qu’au plus je sais, au moins je sais. Un paradoxe intéressant. Il faut rester humble, et j’en apprends toujours tous les jours. C’est ce qui rend le métier passionnant! Et ce qui nous met en position (côté public) de choisir en toute liberté et aussi en toute responsabilité telle ou telle voie, la vrai liberté nous permet de devenir responsable au lieu d’attendre le bec ouvert que “l’extérieur” nous apporte des solutions! Nous aider à cheminer plutôt que de nous apporter “des plats déjà tout cuits et préparés” voilà ce que j’apprends en autre sur votre site. Merci beaucoup Christophe pour cet article qui entre en résonance avec mon intuition Ayant fait cette fameuse cure du foie, (je ne l’ai pas bien vécu du tout et ai ensuite refusé de recommencer ) Mon mari l’a faite 2 ou 3 fois et voulais la refaire ces temps ci, mais je suis réticente et méfiante car je trouve que la méthode est violente …surtout vis à vis de ce que je peux apprendre vis à vis de l’harmonie qui se créé lorsque l’on fait connaissance du monde végétal! Votre article me conforte dans cette voie … chuis toujours autant fan de votre site et de l’état d’esprit que vous distillez … encore merci. Merci, j’avoue que j’étais étonnée par tous ces témoignages… J’en apprends aussi avec votre article “cure dépurative”, qui avait échappé à mon attention. Je commence à recevoir des commentaires des réseaux sociaux des défenseurs de la méthode. Je reconnais que beaucoup de gens en sont satisfaits, ont suivi les méthodes de Clark par exemple, et sont convaincus de ses bienfaits. Je respecte tout à fait. Mais je préfère mettre carte sur table, j’ai eu certaines personnes qui viennent me voir pour que je les accompagne justement dans ce processus, chose que je ne fais pas. Au moins maintenant c’est clair…

comment maigrir rapidement et facilement

Drainage lymphatique et innervation du foie. Le foie est un important organe producteur de lymphe: 25 à 50 % de la lymphe drainée par le conduit thoracique provient du foie. Les vaisseaux lymphatiques du foie comprennent des lymphatiques superficiels, situés sous la capsule fibreuse sous-péritonéale (capsule de Glisson) qui revêt la face externe du foie, et des lymphatiques profonds, localisés dans le tissu conjonctif entourant les ramifications de la triade porte et des veines (sus)hépatiques. La plus grande partie de la lymphe est formée dans les espaces périsinusoïdaux (de Disse) et est recueillie par les lymphatiques profonds dans les triades portes intralobulaires environnantes. Les lymphatiques superficiels, originaires de la partie antérieure des faces diaphragmatique et viscérale ainsi que les lymphatiques profonds accompagnant la triade porte convergent vers la porte du foie (hile) et se terminent dans les nœuds lymphatiques hépatiques (ganglions de la chaîne hépatique), disséminés le long des vaisseaux et conduits hépatiques dans le petit omentum (petit épiploon). Les collecteurs efférents des noeuds hépatiques aboutissent aux nœuds lymphatiques cœliaques qui, à leur tour, sont drainés vers la citerne du chyle (citerne de Pecquet), une dilatation sacculaire située à l'origine du conduit thoracique. Les lymphatiques superficiels originaires de la partie postérieure des faces diaphragmatique et viscérale du foie, acheminent la lymphe en direction de l'area nuda. De là, soit la lymphe est drainée vers les nœuds lymphatiques phréniques, soit elle rejoint les lymphatiques profonds qui accompagnent les veines (sus-)hépatiques vers la VCI puis, elle franchit le diaphragme pour atteindre les nœuds lymphatiques médiastinaux postérieurs. Ces derniers envoient leurs vaisseaux efférents vers les conduits thoracique et lymphatique droit. Quelques vaisseaux lymphatiques empruntent des voies différentes: Certains, originaires de la face postérieure du lobe gauche, se dirigent vers l'hiatus œsophagien du diaphragme et se terminent dans les nœuds lymphatiques gastriques gauches (ganglions de la chaîne coronaire stomachique). D'autres, provenant de la partie centrale antérieure de la face diaphragmatique, longent le ligament falciforme et aboutissent aux nœuds lymphatiques parasternaux (ganglions des chaînes mammaires internes). D'autres encore cheminent le long du ligament rond du foie pour rejoindre, au niveau de l'ombilic, les lymphatiques de la paroi abdominale antérieure. Les nerfs du foie sont issus du plexus nerveux hépatique, le plus grand plexus dérivé du plexus cœliaque. Pour atteindre le foie, le plexus hépatique accompagne les branches de l'artère hépatique et de la veine porte. Il comprend des fibres sympathiques originaires du plexus cœliaque et des fibres parasympathiques, issues des troncs vagaux antérieur et postérieur. À l'intérieur du foie, les fibres nerveuses accompagnent les vaisseaux et conduits biliaires de la triade porte. À part la vasoconstriction, leur fonction reste mal connue.

Pleurotes gris. Faites pousser de délicieux pleurotes, en 10 jours seulement: posez la boîte dans votre cuisine et pshiitez-la tous les jours avec de l'eau. C’est le cadeau pour tous les gourmands qui aiment s’étonner! Les pleurotes gris velouté ont un goût tout doux aux notes sucrées: ils feront fondre vos soupes et vos omelettes. Les kits champignons sont fabriqués en France: le substrat vient de Bretagne, la boite de l'Orléanais et nous assemblons tout ça en Normandie. Le substrat des kits à champignons est certifié bio. Il s'agit de paille et de son de blé. Le carton de la boite est recyclé et certifié FSC. Bien entendu, les champignons qui sortent de la boite sont comestibles! Ils sont délicieux en risotto, en persillade, en omelette. Les kits sont garantis et en cas de champignons un peu polissons (cela peut arriver car ce sont des produits vivants), nous vous envoyons un nouveau kit illico presto! Vous avez des questions? Comme la place est limitée ici, nous y répondons plus bas: cliquez ici pour les voir. Le kit en 50 secondes. Promis, pas une de plus. Avis client sur le kit champignon. C'est bluffant. En quelques jours, vous voyez pousser sous vos yeux des champignons! Même les moins doués réussiront cette pousse! et en plus, c'est un régal dans l'assiette! Idéal pour petits et grands. Pour soi ou en cadeau, c'est à coup sûr une réussite. Je vous transmets cette photo afin que les élèves d'une école puissent partager le même enthousiasme que moi à cultiver (et manger) des pleurotes! Les champignons de Yaël poussent à vue d'œil et elle serait ravie d'offrir une boîte à son école grâce à cette photo!:) J'ai adoré les voir pousser, c'est super rapide! Etant institutrice mais surtout maman, j'ai pensé utile d'essayer un kit champignon. Quel facilité d'arriver à en faire pousser! Il suffit d'ouvrir le sachet et de vaporiser de l'eau pendant une semaine. Tout est fournit. De plus, ils offrent à l'école de notre choix, un kit gratuitement si on leur envoie une photo de nos champignons. Bravo! Et en plus c'était super bon! Un cadeau à faire c'est génial comme idée orignal à voir dans 10 jours le résultat. Et dans l'assiette ce que ça donne:) Les champignons poussent rapidement, et la présentation est vraiment simple. Idéal pour des enfants. mais aussi pour les plus grands:-) Par contre, comparez avec les champignons du marché, c'est plus cher et moins bon. Néanmoins, l'expérience mérite le détour. A bientôt pour de nouvelles aventures pleurotes. Offert à des amis qui m'ont fait de beaux retours: 2 belles cultures effectuées. Par rapport à un autre article similaire testé, ces champignons étaient franchement plus beaux et gros. Morniiing'! Les chats aussi savent faire pousser des champignons. Offert à mes parents fan de cueillette champignon. Ça a bien poussé et ils les ont mangé. Le SAV à l'air performant même si je n'ai pas eu besoin de les contacter. C'est à usage unique. Comment pousse le kit de Pleurotes gris? Ouvrir le kit simplement. dans votre cuisine Arroser la boite une fois par jour. avec le spray inclus Déguster les pleurotes avec nos. délicieuses recettes. À partager à 25. Pour chaque kit acheté. Nous offrons un kit à une classe. "Les champignons sont dans la poele. Après, on les a mangé j'ai adorer" Arthur, 7 ans - École de Saclay. Risotto aux pleurotes. découvrez nos recettes Pleurotes gris. Persillade de pleurotes. Comment choisir son kit champignon? Tous nos kits poussent en 10 jours, dans votre cuisine (à température ambiante, avec de la lumière) et ils sont tous aussi simples à faire pousser les uns que les autres (arrosez une fois par jour et si vous oubliez, ce n'est pas grave, ils pousseront un peu plus lentement). Tous poussent une à trois fois selon l'humidité de la pièce, avec des récoltes suffisantes pour cuisiner un risotto, une persillade ou une omelette pour 3 à 4 personnes. La première pousse de tous les kits est garantie. La différence entre ces champignons réside dans leur couleur (naturelle) et leur goût: - Le pleurote gris, grand classique de nos étals, est légèrement sucré - Le pleurote rose, plus charnu, est légèrement boisé et réduit moins à la cuisson - Le pleurote jaune a une odeur et un goût de châtaigne ou de noisette. - Le pholiote a la texture du champignon de Paris et la saveur d'un cèpe. Vous n'arrivez pas à choisir? Partez plutôt sur un pack et bénéficiez d'une réduction!